เทศบาลเมืองทุ่งสง


เหรียญเงิน หมากรุก รุ่น 14 ปี หญิง  ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง หมากรุก  รุ่น 18 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง


เหรียญทอง หมากฮอส  รุ่น 12 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญทอง หมากฮอส  รุ่น 12 ปี ชาย ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน หมากฮอส  รุ่น 14 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง หมากฮอส  รุ่น 16 ปี ชาย ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง หมากฮอส  รุ่น 18 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง หมากฮอส  รุ่น 14 ปี ชาย  ทม.ทุ่งสง

เหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง อนุวัฒน์  บ่มไล่
เหรียญทอง พุ่งแหลน รุ่น 18  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง ด.ญ.ศศิปรีญา  พ่วงชาวนา
เหรียญทอง ขว้างจักร14 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง ด.ญ.สาวิตรี  แก้วสุขศรี
เหรียญทอง วิ่ง 1,500 ม. 16 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง ด.ญ.สุวิมล  พรามชูบัว
เหรียญทอง  ทุ่มน้ำหนัก รุ่น 14 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง สาวิตรี  แก้วสุขศรี
เหรียญทอง  วิ่ง 3,000 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง  อภิวุฒิ  อนุโสภะ
เหรียญทอง  วิ่ง800 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง ศิริวรรณ  กุญชรินทร์
เหรียญทอง  วิ่ง 3,000 ม. รุ่น 16  ปี หญิง สุวิมล  พรามชูบัว ทม.ทุ่งสง
เหรียญทอง  วิ่ง 400 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ภาวตี  อรุโณ ทม.ทุ่งสง
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 14  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญทอง พุ่งแหลน รุ่น 18 ปี ชาย ปรเมศ  หมัดผอม ทม.ทุ่งสง
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน  วิ่ง 400 ม. รุ่น 14  ปี หญิง รอวรรณ  ไกรแก้ว ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 14  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก  รุ่น 16  ปี หญิง  ธิดารัตน์  อินทร์ณรงค์ ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน  เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  ปี หญิง ปิยดา  บัวแสง ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน  วิ่ง800 ม. รุ่น 18  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง เสาวนีย์  เนาว์สุวรรณ์
เหรียญเงิน  วิ่ง800 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง ปิยะณัฐ  เรืองรุก
เหรียญเงิน กระโดดไกล รุ่น 16 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง ปิยดา  บัวแสง
เหรียญเงิน กระโดดไกล 16 ปี ชาย ทม.ทุ่งสง นายญานุวัฒน์  สุธีรกุล
เหรียญเงิน ขว้างจักร รุ่น 14  ปี ชาย ธีรภัทร  กลิ่นสุคนธ์ ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง วิ่ง 3,000 ม. รุ่น 18  ปีหญิง กฤติมา  ชัยเพชร ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง  กระโดดไกล รุ่น 18 ปี หญิง ศศิปรีญา  พ่วงชาวนา ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่น 16  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง ธรรญวรรธ  พรหมช่วย
เหรียญทองแดง  วิ่ง 1,500 ม. 16 ปี ชาย ทม.ทุ่งสง นายอภิวุฒิ  อนุโสภะ
เหรียญทองแดง กระโดดไกล รุ่น 12  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง ดช.อภินันท์  อรรคพงษ์
เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง ด.ช.สหรัฐ  กิจจะปะนันท์
เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง ด.ญ.ตวงรักษ์  อาวรเจริญ
เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง น.ส.ภาวตี  อรุโณ
เหรียญทองแดง  วิ่ง100 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง ธนชัย  ฉวีภักดิ์
เหรียญทองแดง  วิ่ง 400 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ธนชัย  ฉวีภักดิ์ ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง  วิ่ง 400 ม. รุ่น 16  ปี ชาย เอกสิทธิ์  ศรีดุก ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 18  ปี หญิง ทม.ทุ่งสง


เหรียญเงิน แบดมินตัน รุ่น 12 ปี ชายคู่ ทน.ทุ่งสง
 เหรียญทองแดง แบดมินตัน รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว ทม.ทุ่งสง


เหรียญ ทอง  เปตอง รุ่น 18 ปี  ทีมชาย  ทม.ทุ่งสง 1. เด็กชายเอกพันธ์ โล้รส 2. เด็กชายสิทธิรักษ์  ขวัญแก้ว 3. เด็กชายจักรพล  อาทิตยะวงศ์ 4. เด็กชายสัณหภาพ รัตนบุรี
เหรียญ เงิน เปตองรุ่น 14 ปี  ทีมชาย  ทม.ทุ่งสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ป่ากว้าง 2. เด็กชายธนดล  แก้วลำหัด 3. เด็กชายสุประดิษฐ์  เตี่ยวเจริญ 4. เด็กชายวุฒิชัย  หงษา
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 14 ปี ชายคู่  ทม.ทุ่งสง 1.ณัฐวุฒิ  ป่ากว้าง 2.ธนดล แก้วลำหัด 3.สุประดิษฐ์  เตียวเจริญ
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 12 ปี ชายคู่ ทม.ทุ่งสง 1. กรวิชญ์  สีดุก 2. ธนานบ  บรรจงสุทธิ์


เหรียญทอง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 12 ปี ชาย ทม.ทุ่งสง
เหรียญทอง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 12 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญเงิน วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 16 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 14 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง


เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี ชาย ทม.ทุ่งสง


เหรียญทอง ฟุตซอล รุ่น 14 ปี หญิง ทม.ทุ่งสง


เหรียญทองแดง ฟุตบอล รุ่น 16 ปี ชาย ทม.ทุ่งสง