อบจ.นครศรีธรรมราช

เหรียญทอง เปตอง รุ่น 14 ปี หญิงเดี่ยว  ด.ญ.นารีรัตน์  หลุดสกุล  อบจ.นครศรีฯ
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 16 ปี หญิงคู่  อบจ.นครศรีฯ 1.ปณัดดา  งานประดิษฐ์ 2.สุจิต  คงสิน 3.ยุวดี  วัฒนวิจิตร
เหรียญ ทองแดง เปตอง รุ่น 18 ปี  ทีมหญิง  อบจ.นครศรีธรรมราช 1. นางสาวนฤมล  สิทธิพันธ์ 2. นางสาวจิตติมา  ประพันธ์ 3. นางสาววิภาดา  กำลัง 4. เจตนา  ศรีมณี


เหรียญทอง  วิ่ง800 ม. รุ่น 16  ปี ชาย อบจ.นครศรีฯ สมชาย  สาระพงศ์
เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 ม. 16 ปี ชาย อบจ.นครศรีฯ นายพงศ์วิสุทธิ์  หอมกอ
เหรียญเงิน วิ่ง 3,000 ม. รุ่น 16  ปี ชาย อบจ.นครศรีฯ  พงศ์วิสุทธิ์  หอมกอ
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 16  ปี ชาย อบจ.นครศรีฯ
เหรียญทองแดง  วิ่ง800 ม. รุ่น 16  ปี หญิง อบจ.นครศรีฯ ปิยนุช  ราชพิบูลย์
เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก  รุ่น 16  ปี หญิง  ยุวดี  รัตนวิจิตร อบจ.นครศรีฯ
เหรียญทองแดง  วิ่ง 400 ม. รุ่น 14  ปี หญิง นิติยา  พงศ์ภู่พันธ์ อบจ.นครศรีฯ
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 16  ปี ชาย อบจ.นครศรีฯ


เหรียญเงิน อบจ.นครฯ