เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เหรียญทอง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 16 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 18 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง กระโดดสูง รุ่น  14 ปี ชาย ดาวน้อย  หลายคำพอง ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง ทุ่มน้ำหนัก  รุ่น 16  ปี หญิง ศศิธร  จันทร์สุ่ย ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง  วิ่ง100 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ ดาวน้อย  หลายคำพอง
เหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. รุ่น 18  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ ณัฐวุฒิ  จันทร์สงค์
เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่น 18  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ บัณฑิต  ศรีประดิษฐ์
เหรียญทอง  กระโดดไกล รุ่น 14 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ ภัทรนิษฐ์  รักษาพราหมณ์
เหรียญทอง กระโดดสูง รุ่น 18 ปี ชาย  ทน.สุราษฎร์ฯ ณัฐวุฒิ  จันทร์สงค์
เหรียญทอง กระโดดไกล รุ่น 12  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ ดช.จักรินทร์  ศรีขวัญ
เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ นายสุรเชษฐ์  จินดา
เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ ด.ช.ศิริพล  พันธ์แพ
เหรียญทอง กระโดดสูง รุ่น 16 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ นายภานุพงศ์  บุญสิน
เหรียญทอง กระโดดไกล 16 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ นายนิติพงษ์  ภูกองทอง
เหรียญทอง ขว้างจักร รุ่น 16  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ จิรานุวัฒน์  จิตรัตนะ
เหรียญทอง กระโดดสูง รุ่น  14 ปี หญิง เกศกนก  แก้วหนู ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง  กระโดดไกล รุ่น 18 ปี ชาย   ภาณุทัศน์  สุทธิชล ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 18  ปี ชาย  ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 18  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน  วิ่ง 400 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ศิริพล  พันธ์แพ ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน  วิ่ง 400 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ปานทิพย์  คงทอง ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน  วิ่ง 400 ม. รุ่น 16  ปี ชาย พงศกร  ศรีแก้ว ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน  วิ่ง100 ม. รุ่น 18  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ ภาณุทัศน์  สุทธิชล
เหรียญเงิน วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ สุทธิพร  เรืองทองฉิม
เหรียญเงิน  วิ่ง100 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ จันทนา  เนียมน้อย
เหรียญเงิน  วิ่ง100 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ นิติพงษ์  ภูกองทอง
เหรียญเงิน กระโดดไกล รุ่น 16  ปี ชาย   ทน.สุราษฎร์ ด.ช.ดาวน้อย  หลายคำพอง
เหรียญทองแดง  วิ่ง100 ม. รุ่น 14  ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ ธนัชญา  นาคพัฒน์
เหรียญทองแดง  ทุ่มน้ำหนัก รุ่น 18  ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ นายบัณฑิต  ศรีประดิษฐ์
เหรียญทองแดง  วิ่ง 200 เมตร18 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ  นายอภิสิทธิ์  สุขแก้ว
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 14  ปี หญิง ทน.สุราษฎร์
เหรียญทองแดง ขว้างจักร รุ่น 16  ปี หญิง นันทิชา  แก้วสกุล ทน.สุราษฎร์ฯ


เหรียญเงิน เทเบิลเทนนิส  รุ่น 18 ปี หญิงคู่  ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน เทเบิลเทนนิส  รุ่น 18 ปี  ชายคู่  ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 18 ปี คู่ผสม ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 18 ปี หญิงเดี่ยว ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว ทน.สุราษฎร์ธานี


เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 18 ปี หญิงคู่ ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน แบดมินตัน รุ่น 18 ปี หญิงเดี่ยว ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน แบดมินตัน รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญทองแดง แบดมินตัน รุ่น 18 ปี คู่ผสม ทน.สุราษฎร์
เหรียญทองแดง  แบดมินตัน รุ่น 16 ปี หญิงคู่ ทน.สุราษฎร์ฯเหรียญทอง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 14 ปี หญิง ทม.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 12 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ


เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 14 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 16 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 18 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ธานี

เหรียญเงิน เปตอง รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว นางสาวเสาวภา  นาคแก้ว ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน เปตอง รุ่น 16 ปี หญิงคู่  ทน.สุราษฎร์ 1.เสาวภา  นาคแก้ว 2.ศุภลักษณ์ นาคแก้ว 3.นงคราญ  แสงทอง
เหรียญ เงิน เปตอง รุ่น 16 ปี  ทีมหญิง ทน.สุราษฎร์ฯ 1. นางสาวเสาวภา  นาคแก้ว 2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นาคแก้ว 3. เด็กหญิงนงคราญ  แสงทอง 4. เด็กหญิงปาริฉัตร  กิจทรัพย์


เหรียญทอง ตะกร้อ รุ่น 16 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์
เหรียญเงิน ตะกร้อ รุ่น 14 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน ตะกร้อ รุ่น 18 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ
เหรียญเงิน ตะกร้อ รุ่น 16 ปี หญิง ทน.สุราษฎร์ฯ


เหรียญทองแดง ฟุตซอล รุ่น 14 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ธานี


เหรียญทองแดง ฟุตบอล รุ่น 14 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ธานี
เหรียญเงิน ฟุตบอล รุ่น 16 ปี ชาย ทน.สุราษฎร์ธานี