เทศบาลนครภูเก็ต


เหรียญทอง หมากรุก  รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง หมากรุก  รุ่น 12 ปี หญิง ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน หมากรุก  รุ่น 18 ปี หญิง  ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน หมากรุก รุ่น 16 ปี ชาย  ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง หมากรุก  รุ่น 12 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต


เหรียญทอง หมากฮอส  รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต ด.ญ.อภิสรา  พิริยะพฤทธิ์
เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร รุ่น 12  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต ด.ญ.ณัฐฐาพร  ฉิมประดิษฐ์
เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร รุ่น 16  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต น.ส.จุฑาทิพย์  ขวัญทอง
เหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร รุ่น 14  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต ด.ช.พีรพัฒน์  จิตรทลัง


เหรียญทอง ฟุตซอล รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง ฟุตซอล รุ่น 16 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน ฟุตซอล รุ่น 14 ปี หญิง ทน.ภูเก็ตเหรียญทอง ฟุตบอล รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน ฟุตบอล รุ่น 12 ปี ชาย ทน.ภูเก็ตเหรียญทอง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 16 ปี ชายเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 16 ปี หญิงคู่  ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 16 ปี  คู่ผสม ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน เทเบิลเทนนิส  รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน เทเบิลเทนนิส  รุ่น 16 ปี  ชายคู่  ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน เทเบิลเทนนิส  รุ่น 12 ปี  ชายคู่ ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน เทเบิลเทนนิส  รุ่น 12 ปี หญิงคู่  ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 14 ปี หญิงเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 14 ปี คู่ผสม ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว กิตติศักดิ์  สองทอง  ทน.ภูเก็ต


เหรียญทอง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 14  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว 100 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต จุฑาทิพย์  ขวัญทอง
เหรียญทอง  วิ่ง100 ม. รุ่น 14  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต อภิสรา  พิริยะพฤทธิ์
เหรียญทอง  วิ่งผลัด 8x50 ม. รุ่น 12  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต
 เหรียญเงิน ทน.ภูเก็ต ด.ญ.พรนิภา  นะคะรังสุ
เหรียญเงิน กระโดดสูง รุ่น  14 ปี ชาย บัณณธร  อุ่นจิตร ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน วิ่งข้ามรั้ว 100 ม. รุ่น 18  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต พวงแก้ว  ไชยภักดี
 เหรียญเงิน กระโดดไกล รุ่น 12  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต ดช.ปิยะกันต์  ลักษณะวิลาศ
เหรียญเงิน  วิ่ง100 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต พีรพัฒน์  จิตรทลัง
เหรียญเงิน  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 12  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 18 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง  กระโดดไกล รุ่น 12 ปี หญิง พรนิภา  นะคะรังสุ ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x100 ม. รุ่น 14  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง  วิ่ง 400 ม. รุ่น 16  ปี หญิง จุฑาทิพย์ ขวัญทอง ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง  กระโดดสูง รุ่น  14 ปี หญิง จุฑามาศ  กางกิจ ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก รุ่น 16  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต  นายเมฆถวัลย์  เสนาบุญ
เหรียญทองแดง กระโดดสูง รุ่น 16 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต ด.ช.เลิศเกียรติ  เสริมกิจ
เหรียญทองแดง เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต กิตติทัช  แซ่อึ่ง
เหรียญทองแดง  วิ่ง100 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต จุฑาทิพย์  ขวัญทอง
เหรียญทองแดง  วิ่ง100 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต เลิศเกียรติ  เสริมกิจ
เหรียญทองแดง วิ่ง100 ม. รุ่น 12  ปี หญิง ทน.ภูเก็ต ชลธิชา  บำรุงผล
เหรียญทองแดง วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. รุ่น 16  ปี ชาย ทน.ภูเก็ต ทวีศักดิ์  ศรีงาม
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 4x400 ม. รุ่น 14  ปี หญิง ทน.ภูเก็ตเหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 18 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 18 ปี หญิง ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 14 ปี หญิง ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 16 ปี หญิง ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 16 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต


เหรียญเงิน วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 14 ปี หญิง ทน.ภูเก็ตเหรียญทอง  แบดมินตัน รุ่น 14 ปี คู่ผสม ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 16 ปี คู่ผสม ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง  แบดมินตัน รุ่น 18 ปี คู่ผสม ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง  แบดมินตัน รุ่น 12 ปี ชายเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง  แบดมินตัน รุ่น 14 ปี หญิงเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง  แบดมินตัน รุ่น 18 ปี หญิงเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 14 ปี ชายคู่ ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 14 ปี หญิงคู่ ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 16 ปี หญิงคู่  ทน.ภูเก็ต
เหรียญทอง แบดมินตัน รุ่น 18 ปี ชายคู่ ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน แบดมินตัน รุ่น 12 ปี หญิงคู่ ทน.ภูเก็ต   
เหรียญเงิน แบดมินตัน รุ่น 16 ปี ชายคู่ ทน.ภูเก็ต   
เหรียญเงิน แบดมินตัน รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน  แบดมินตัน รุ่น 12 ปี คู่ผสม ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง แบดมินตัน รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง แบดมินตัน รุ่น 18 ปี ชายเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง แบดมินตัน รุ่น 16 ปี หญิงเดี่ยว ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง  แบดมินตัน รุ่น 18 ปี หญิงคู่ ทน.ภูเก็ตเหรียญทอง เปตอง รุ่น 14 ปี ชายคู่ ทน.ภูเก็ต 1. อนันกาญจน์  เพลาแก้ว 2.รัฐกันต์ วิมปานนท์ 3.ศักรินทร์  ภูมิกัมรานน
เหรียญ เงิน เปตอง รุ่น 14 ปี  ทีมหญิง ทน.ภูเก็ต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มานะกิจ 2. เด็กหญิงธีระพร โพธิ์ศรี 3. เด็กหญิงวันณิดา  ผลโชติ 4. เด็กหญิงเสาวภา  ผาภูมิสกาว
เหรียญเงิน เปตอง รุ่น 16 ปี ชายคู่  ทน.ภูเก็ต 1. ศุภกฤษ์  สุขวัฒนา 2. วิศนุ  ชูนิล 3. พัสกร  บำเพ็ญวิโรดม
เหรียญเงิน เปตอง รุ่น 12 ปี ชายคู่ ทน.ภูเก็ต 1.อนุรักษ์  จันทร์แปลง 2. สรวิชญ์  จันทร์สุขศรี 3. ศราวิน  ไร่ใหญ่
เหรียญเงิน เปตอง รุ่น 16 ปี ชายเดี่ยว เด็กชายศุภฤกษ์  สุขวัฒนา ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว  ด.ญ.ธนิมาศ  จันทร์หอม ทน.ภูเก็ต


เหรียญทอง ตะกร้อ รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน ตะกร้อ รุ่น 18 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญเงิน ตะกร้อ รุ่น 16 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง ตะกร้อ รุ่น 12 ปี ชาย ทน.ภูเก็ต
เหรียญทองแดง ตะกร้อ รุ่น 12 ปี หญิง ทน.ภูเก็ต