เทศบาลนครตรัง


 เหรียญเงิน หมากรุก  รุ่น 14 ปี ชาย  ทน.ตรัง
เหรียญทองแดง หมากรุก  รุ่น 16 ปี หญิง ทน.ตรัง


เหรียญทอง เทเบิลเทนนิส  รุ่น 12 ปี หญิงคู่  ทน.ตรัง


เหรียญเงิน หมากฮอส  รุ่น 12 ปี หญิง ทน.ตรัง
เหรียญทองแดง หมากฮอส  รุ่น 16 ปี หญิง ทน.ตรัง


เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 16 ปี ชาย ทน.ตรัง
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 12 ปีหญิง ทน.ตรัง
เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 16 ปี หญิง ทน.ตรัง


เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 12 ปี หญิง ทน.ตรัง


เหรียญทอง กระโดดไกล รุ่น 16 ปี หญิง ทน.ตรัง ธัญญารัตน์  สุนทรนนท์
เหรียญทอง เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 16  ปี หญิง ธัญญารัตน์  สุนทรนนท์ ทน.ตรัง
เหรียญเงิน กระโดดสูง รุ่น 18 ปี หญิง ทรรศนีย์  รักไทย ทน.ตรัง
เหรียญเงิน กระโดดสูง รุ่น 16  ปี หญิง  ทน.ตรัง ด.ญ.ธัญญารัตน์  สุุนทรนนท์
เหรียญเงิน วิ่งข้ามรั้ว 100 ม. รุ่น 16  ปี หญิง ทน.ตรัง ธัญญารัตน์  สุนทรนนท์
เหรียญทองแดง เขย่งก้าวกระโดด รุ่น 18  ปี หญิง ทรรศนีย์  รักไทย ทน.ตรัง
เหรียญทองแดง  วิ่งผลัด 8x50 ม. รุ่น 12  ปี ชาย ทน.ตรัง


เหรียญทอง เปตอง รุ่น 16 ปี ชายเดี่ยว นายจิระวิน ด้วงขาว ทน.นครตรัง
เหรียญทอง เปตอง รุ่น 14 ปี ชายเดี่ยว  ด.ช.ปกป้อง  เห้งสี่ป้อง ทน.ตรัง
เหรียญทอง เปตอง รุ่น 12 ปี หญิงเดี่ยว ด.ญ.สุภนิด  วุ่นพันธ์  ทน.ตรัง
เหรียญทอง เปตอง รุ่น 16 ปี ชายคู่ ทน.ตรัง 1.จิระวิน  ด้วงขาว 2. ธนากร  ไกรเทพ 3.เชิดศักดิ์  กล่ำเครือ
เหรียญทอง เปตอง รุ่น 12 ปี หญิงคู่  ทน.ตรัง 1.สุภนิด วุ่นพันธ์ 2. พรรณวลี  ราชภิรมย์ 3.สุรัชชา  กิ่งเกาะยาว
เหรียญ ทอง  เปตอง รุ่น 12 ปี  ทีมชาย ทน.ตรัง 1. เด็กชายวิษณุพงศ์  คงจันทร์ 2. เด็กชายบูรพา  ทองย้อย 3. เด็กชายมงคลชัย  ชัยศรี  4. เด็กชายกิติภูมิ  แสงสี
เหรียญ เงิน เปตองรุ่น 16 ปี  ทีมชาย   ทน.ตรัง 1. นายจิระวิน  ด้วงขาว 2. นายธนากร  ไกรเทพ 3. นายเชิดศักดิ์ กล่ำเครือ 4. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรทอง
เหรียญ ทองแดง เปตอง รุ่น 18 ปี  ทีมชาย  ทน.ตรัง 1. นายวรวุฒิ  หนูเหมือน 2. นายวิษณุ  ข่ายม่าน 3. นายสมพงษ์  คงโคก 4. นายอดิศักด์  ยวนใจ
เหรียญ ทองแดง เปตอง รุ่น 14 ปี  ทีมชาย ทน.ตรัง 1. เด็กชายปกป้อง  เห้งสีป้อง 2. เด็กชายจักรพรรดิ์  แก้วนำ 3. เด็กชายกิติพงศ์  วิจิตร 4. เด็กชายนรินทร์  เจ้า
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 18 ปี  หญิงเดี่ยว  ด.ญ.สุนันทา  บัวคง  ทน.นครตรัง
เหรียญทองแดง รุ่น 18 ปี ชายคู่   ทน.ตรัง 1. จารุพัฒน์  วัฒนกิจ 2. วรวุฒิ  หนูเหมือน 3. วิษณุ  ข่ายม่าน
เหรียญทองแดง เปตอง รุ่น 18 ปี หญิงคู่   ทน.ตรัง 1. สุนันทา  บัวคง 2.วิลัยรัตน์  ฉิวน้อย 3.มาลินี  สมบูรณ์ศิลป์


เหรียญทอง ตะกร้อ รุ่น 12 ปี ชาย ทน.ตรัง
เหรียญทองแดง ตะกร้อ รุ่น 14 ปี ชาย ทน.ตรัง